Íåì÷èê Ëîóêîñòû 2

Question Answer
Dazwischen Ìåæäó
Einerseits Ñ îäíîé ñòîðîíû
Ermoglicht Ñäåëàòü âîçìîæíûì
Unternehmen Ïðèäïðèíèìàòü
Lohnen sich Îïðàâäûâàòü ñåáÿ
Zwei bis drei Tage Îò 2 äî 3 äíåé
Allerdings Îäíàêî
Auf die Details eingehen Àíàëèçèðîâàòü
Sich verlassen Íà êîãî-òî ïîëàãàòüñÿ
Beispielsweise  êà÷åñòâå ïðèìåðà